Vinterbadning i Nappedam - Vedtægterne for Nappedam Vinterbadere

Vedtægter for Foreningen Nappedam Vinterbadere

Sidste revision: Generalforsamling 1. oktober 2020.

§1 Navn

Foreningens navn er Nappedam Vinterbadere, stiftet 23. januar 2018 med hjemsted i Nappedam Lystbådehavn, Molsvej 33, 8410 Rønde.

§2 Formål

Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning gennem at:

 • Samle vinterbaderne i Nappedam Lystbådehavn i perioden oktober til maj.
 • Udbrede vinterbadning i Syddjurs kommune
 • Skabe gode forhold for vinterbaderne i Nappedam Lystbådehavn
 • Skabe sociale netværk, tryghed og sikkerhed for vinterbaderne

§3 Medlemskab

Som ordinært medlem kan optages enhver m/k på 18 år og derover. Følgende er gældende:

 • Man er medlem, når man har betalt kontingent, og har modtaget en velkomstmail med foreningens regelsæt, adfærdsnormer og lignende samt modtaget en nøglebrik.
 • Medlemmerne har pligt til at følge ”Samværsnormer for Nappedam Vinterbadere”. Overtrædelse af disse kan medføre eksklusion. Manglende indbetaling af kontingent indebærer, at nøglebrikken deaktiveres.

Evt. eksklusioner vedtages af bestyrelsen, og kan være tidsbestemt.

Medlemmer kan medtage en gæst, som betaler pr. besøg.

§4 Kontingent

Foreningens kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves for perioden 1. oktober til 30. september efterfølgende år.

Bestyrelsen fastsætter gæstebetalingen.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes i 3. kvartal.

Meddelelser om tid og sted for generalforsamlingen sker ved opslag i Nappedam Lystbådehavn samt på foreningens hjemmeside senest 1 måned før generalforsamlingen.

Motiverede forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden med evt. bilag skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år
 • Indkommende forslag
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en toårig periode.
 • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode.
 • Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
 • Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
 • Valg af revisorsuppleant (ulige år) for en toårig periode.
 • Eventuelt

Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen.

Valg og afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre mindst en af mødedeltagerne begærer skriftlig afstemning. Dog sker kampvalg til bestyrelsen altid ved skriftlig afstemning.
Ved alle valg og afstemninger er simpelt flertal afgørende. Dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal af de fremmødte.

Der udarbejdes referat, som godkendes af formanden og dirigenten. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside seneste 14 dage efter generalforsamlingen.

§6 Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af fem medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert ordinært medlem. Opstillet kandidat skal være til stede på generalforsamlingen eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Formanden tegner foreningen udadtil.

Bestyrelsen afholder mindst et møde hvert kvartal. Dagsorden og referat offentliggøres på foreningens hjemmeside seneste 14 dage efter bestyrelsesmødet.

Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 30 af medlemmerne overfor formanden fremsætter skriftlig anmodning derom.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning, og varsles ved opslag af dagsorden og evt. bilag i Nappedam Lystbådehavn og på foreningens hjemmeside mindst 3 uger før afholdelse.

§8 Økonomi

Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar for generalforsamlingen.

Regnskabsåret er fra 1. august til 31 juli efterfølgende år.
Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden.
Revideret regnskab forsynes med påtegninger og fremlægges på ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens motiverede forslag om optagelse af lån skal godkendes af generalforsamlingen.

Udgifter og evt. anlægsarbejder med et budget over 100.000 kr. kræver generalforsamlingens godkendelse.

§9 Tegningsregel

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af formand eller kasserer i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§10 Opløsning af foreningen

Beslutning om opløsning af foreningen skal tages på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Beslutningen om opløsning kan kun tages med 3/4 flertal af de fremmødte. Den første af disse to generalforsamlinger skal være en ordinær generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen forsøge at afhænde foreningens aktiver, hvorefter foreningens midler efter generalforsamlingens beslutning anvendes til indfrielse af eventuel gæld og dernæst til almennyttige eller kulturelle formål i Syddjurs Kommune. Foreningens faste faciliteter tilfalder Nappedam Lystbådehavn.