Samarbejdsaftale med Nappedam Bådelaug

Hvem

Nærværende samarbejdsaftale er etableret dd. mmm. 2018 mellem foreningerne Nappedam Bådelaug og Nappedam Vinterbadere (herefter kaldet hhv. Bådelaug og Vinterbadere).

Formål

Formålet med samarbejdet er at skabe optimale rammer for Vinterbaderne, uden at Bådelaugets medlemmer føler gener herved.

Målgruppe

Medlemmerne i begge foreninger er omfattede af denne samarbejdsaftale.

Organisering

Begge parter er selvstændige foreninger med egne bestyrelser og selvstændig økonomi. Bådelauget ejer Nappedam Lystbådehavn, og stiller gennem nærværende samarbejdsaftale faciliteter og muligheder til rådighed for Vinterbaderne. Samarbejdet mellem Bådelauget og Vinterbaderne er forhandlet mellem, og godkendt af, de to foreningers bestyrelser.

Myndighedsansvar

Vinterbaderne har selv ansvaret for at opnå de fornødne tilladelser til opstilling af saunavognen hos Syddjurs Kommune.

Samarbejdets omfang

 1. Bestyrelserne i de to foreninger mødes umiddelbart efter Vinterbadernes sæsonafslutning for at drøfte samarbejdet.
 2. Nærværende aftale indebærer, at Vinterbaderne har mulighed for at få:
  1. Nøglebrik til medlemmerne. Vilkår omkring nøglebrikken følger Bådelaugets regler. Nøglebrikken giver adgang til:
   1. Bilbommen til Nappedam Lystbådehavn.
   2. Toiletter i jolle- og kajakhusene.
  2. Standplads til saunavogn på Østmolen i perioden medio september til medio maj. Standpladsen m.v. etableres af Vinterbaderne. Saunavognens udformning skal i farve og form tilpasses lystbådehavnens øvrige bygninger. Ved saunavognen kan etableres omklædningsfaciliteter.
  3. Adgang til 380V i nærheden af standpladsen.
  4. Fremdragning af el fra anvist stander foretages af Vinterbaderne på lovlig vis.
  5. Adgang til Bådelaugets klublokale til Vinterbadernes generalforsamling.
  6. Bistand til flytning af saunavognen mellem standpladsen og havnens parkeringsplads. Vinterbaderne sørger herefter for flytning af saunavognen til sommeropbevaring.
 3. Vinterbaderne udarbejder et sæt Samværsnormer, som beskriver det daglige samvær de to foreninger imellem. Samværsnormerne deles med Bådelauget.
 4. Medlemskab af den ene forening giver ikke automatisk medlemskab af den anden.
 5. Medlemmer af den ene forening kan deltage i udvalgte arrangementer i den anden. De to foreningers bestyrelser beslutter årligt, hvilke arrangementer der er omfattet heraf.
 6. Vinterbaderne renholder toiletter i perioden primo oktober til primo maj.

Kommunikation

Nærværende samarbejdsaftale publiceres på begge foreningers hjemmeside, og skal være kendt af medlemmerne. Herudover vil samarbejdsaftalen være tilgængelig i Vinterbadernes saunavogn og i Bådelaugets klubhus.

Formalia

Vinterbadesæsonen er i perioden 1. oktober til 30. april efterfølgende år.

Vinterbaderne har ansvaret for egne medlemmers sikkerhed, og foreningen forsikrer eget grej, som er tydeligt afmærket som Vinterbadernes ejendom.

Ingen af foreningerne påtager sig ansvar for skader på og tyveri af den anden forenings grej.

Bådelauget sikrer, at Vinterbadernes anvendelse af Bådelaugets faciliteter kan ske på lovlig og forsvarlig vis.

Økonomi

De to foreninger er hver især økonomiske enheder, uafhængige af hinanden. Vinterbaderne betaler leje af standplads til saunavogn m.v. samt kontingent for hvert medlem til Bådelauget.

Vinterbadernes leje af standplads og kontingentbetalinger ser således ud:

 • Mellem 0 og 75 medlemmer: Standplads: 1.000 kr. Kontingent: 150 kr./medlem
 • Mellem 76 og 150 medlemmer: Standplads: 1.000 kr. Kontingent: 100 kr./medlem
 • Mellem 151 og 200 medlemmer: Standplads: 3.000 kr. Kontingent: 75 kr./medlem
 • Over 200 medlemmer: Standplads: 4.000 kr. Kontingent: 75 kr./medlem

Den samlede kontingentstørrelse opgøres på baggrund af Vinterbadernes medlemsantal pr. 31. december, og betales primo januar, første gang januar 2019.

Denne oprindelige aftale er ved beslutning i de to bestyrelser ændret til et årligt kontingent på 20.000 kr. som opkræves af Bådelauget.

Vinterbadernes elforbrug opgøres umiddelbart efter sæsonafslutning, og der afregnes til dagsprisen primo maj. Øvrigt forbrug er indeholdt i det årlige kontingent.

Medlemmer af Bådelauget med nøglebrik betaler ikke for denne ved indmelding som Vinterbader.

Uenigheder

De to foreningers bestyrelser har ansvaret for, at nærværende aftale er opdateret og tilgodeser formålet. Ved diskrepans kan den ene forenings bestyrelse fremsætte ændringsforslag, som skal forhandles med den anden forenings bestyrelse, hvorefter aftalen evt. revideres.

Ophævelse af samarbejdet

Bådelaugets bestyrelse kan når som helst ophæve samarbejdet. En eventuel opsigelse vil have virkning fra afslutningen af den næstfølgende vinterbadesæson.

Vinterbaderne kan i overensstemmelse med vedtægterne nedlægge sig selv, hvilket automatisk indebærer opsigelse af samarbejdet.

Vinterbaderne er ved ophævelse eller nedlæggelse selv ansvarlig for fjernelse af saunavogn etc., men vil vederlagsfrit tilbyde Bådelauget at beholde evt. badetrappe, el-stander samt den forstærkning af underlaget på standpladsen som måtte være udført.

Kontaktperson

Det er de til enhver tid siddende formænd for de to foreningers bestyrelser, der er primære kontaktpersoner i spørgsmål omkring samarbejdet.