Aktuelt

Uncategorized

Foreningens regnskab

Her finder du Foreningen Nappedam Vinterbaderes regnskab for perioden 01 JAN 2019 – 30 JUN 2020. Den forlængede regnskabsperiode skal ses i lyset af, at Corona-begrænsningerne tvang bestyrelsen til at udskyde afholdelsen af Generalforsamlingen fra 24 MAR 2020 til 01 OKT 2020. For at skabe en bedre forståelse for regnskabet, har bestyrelsen derfor valgt at udvide regnskabsperioden med 1/2 år.

På årets Generalforsamling foreslår bestyrelsen et fremadrettet regnskabsår for foreningen gående fra 01 JUL år X – 30 JUN år X+1. Derved vil alle indtægter og udgifter bogføres for pågældende vinterbadesæson i stedet for at være delt over to sæsoner.

Vær opmærksom på, at et minus (-) foran beløbet betyder en indtægt. Så regnskabet balancerer med et overskud på godt 30.000 kr.

Uncategorized

Dagsorden for Generalforsamlingen 01 OKT 2020 kl. 19.00

Så er den her. Dagsordenen for årets udskudte Generalforsamling ligge klar til læsning her. Forud for Generalforsamlingen vil også regnskabet for perioden 01 JAN 2019 til 30 JUN 2020 foreligge. Denne lange regnskabsperiode er valgt p.g.a. udskydelsen af datoen for Generalforsamlingen.

Husk at du p.g.a. Corona-forsamlingsbegrænsningen skal gå ind her og tilmelde dig til Generalforsamlingen nederst på siden, så vi har vores sti ren.

Uncategorized

RENGØRINGEN

Vi har krav til en høj hygiejne i og omkring saunaen. Erfaringen viser, at der er behov for styring, så bestyrelsen vi i den kommende sæson udarbejde en RENGØRINGSROSTE, hvor vi indskriver medlemmer til at løse rengøringsopgaven på lørdagene. Læs om det her: https://nappedam-vinterbadere.dk/rengoering-af-saunaen/

Vigtigst er det at understrege, at det er det enkelte medlems ansvar selv at bytte vagt, hvis anført vagt er uheldig.

Uncategorized

Generalforsamling

Foreningen Nappedam Vinterbadere afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 19:00 i klubhuset på Nappedam Lystbådehavn.
Generalforsamlingen er p.g.a. Corona-situationen udskudt fra den oprindelige dato, d. 24. marts 2020.

Motiveret forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest d. 10. september. Dagsordenen vil herefter blive offentliggjort d. 17. september.

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at der pt. er et loft på 35 personer, der må samles i klubhuset. Ændres dette tal, vil det blive annonceret her. Indtil da betyder det, at medlemmer skal tilmelde sig Generalforsamlingen via [tbd]

Uncategorized

Referat fra bestyrelsesmødet 28 APR 20

Så foreligger referatet fra bestyrelsesmødet den 28. april 2020.

Deltagere:

 • Hans Münter (HM),                                   Formand
 • Anders Bonde (AB),                                   Næstformand
 • Sofie Vistoft (SV)                                         Kasserer
 • Francesca Bahn (FB)
 • Henrik Bugtrup Henneberg (HB)
 • Per Plauborg (PP)                                       Suppleant

Velkomst

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Formandens status

COVID-19 situationens konsekvenser

Medlemmer har alle som en udvist stor forståelse for vores beslutning om at afslutte sæsonen næsten to måneder tidligere end planlagt, og ikke én eneste af månedsbaderne har ønsket indbetalt beløb refunderet. Stor tak for denne forståelse. En tidlige sæsonafslutning har haft den positive konsekvens, at vi har anvendt ca. 10.000 kr. mindre i strøm end budgetteret.

AKTION:                                                                                 HM skriver en tak på Facebook

Dialogmødet med bådelauget

Samarbejdsaftalen mellem bådelauget og vores forening inkluderer et årligt dialogmøde sidst på badesæsonen. HM og AB havde et meget positivt møde med formanden Peter Storm og næstformanden Sten Jensen. På mødet blev følgende drøftet og aftalt:

 • Saunaen kan som forsøg får lov til at forblive i havnen ved siden af jolleskuret hen over sommeren. 
 • Vi kan låne bådelaugets rendegraver til at flytter saunaen. Pladsmanden vil fortrække at vi flytte saunaen næste uge efter de er færdig med at lægge grus.
 • Såfremt saunaen fremover fast kan forblive på havnen kunne det overvejes at lade den stå, og lade bådelaugets medlemmer få adgang til den et par gange hen over sommeren (naturligvis efter direkte aftale med os)
 • Der er fordelt ca. 40 nøglebrikker, så vinterens problemer med P-pladsen bliver (forhåbentligt) ikke et problem i fremtiden. 
 • Foranlediget af SV anbefalede HM og AB, at administrationen af nøglebrikker fremadrettet håndteres direkte af bådlauget. PS var positiv herfor, men skal vende det med sin bestyrelsen. De praktiske forhold herfor afklares efterfølgende.
 • HM og AB anbefalede ligeledes, at Vinterbaderne fra næste sæson betaler et fast årligt kontingent i stedet for det nuværende, der er baseret på antallet medlemmer ved årsskiftet. Dette vil gavne begge foreningers budgetlægning.
 • Bådlauget anbefalede, at vi sætter loft på medlemstallet for at undgår meget trafik. Med det nuværende antal medlemmer og saunaen potentiale samt muligheden for endnu at justere åbningstiderne, ser vi det ikke som et problem, og der er næppe stor risiko for mange biler der holder ved saunaen.

Økonomi status

 • Afviklingen af lånet fra Jomsborg starter i år. Vi mangler deres kontonummer, som SV er i gang med at fremskaffe.
 • Vi ender sæsonen med 65.000 kr., hvilket bl.a. skyldes, at vi har sparet strøm de seneste små to måneder. Det er vigtigt at vi sparer sammen for at sikre fremtiden. Saunaen holder ikke evigt, en evt. ny saunaovn koster kassen, elektroniske låse er ikke billige osv.
 • Automatisk fornyelse af medlemskab søges etableret, så vores nuværende medlemmer automatisk bliver opkrævet kontingent for kommende sæson til efteråret. SV skal ændre aftalerne med Nets, så betalingerne kan foregå automatisk.
 • I forbindelse med første sæson, var der ca. 100 medlemmer, der betalte 100 kr. i depositum for en nøglebrik. De medlemmer, der endnu ikke har modtaget en nøglebrik,  skal have beløbet retur.
 • AKTION:                                                                     HM udsender mail til disse medlemmer.

Emner til beslutning

Dato for Generalforsamlingen

Coronasituationen betyder, at vi ikke kan opfylde vedtægten om afvikling af Generalforsamlingen i 1. kvartal. Vi drøftede muligheden for en virtuel Generalforsamling, men valgte at fastholde en fysisk Geeralforsamling, når forsamlingsfriheden læmpes igen, forhåbentlig efter 10. maj. Såfremt dette sker, OG såfremt bådelauget har ændret sine restriktioner om fællesarrangementer i klubhuset, er datoen for Generalforsamlingen nu 2. JUNI 2020 kl. 1900 – 2200.
AKTION:                                               HM udsender nyhedsmail, når datoen er konfirmeret.

Vedligeholdelsesopgaver hen over sommeren

 • Maler hele saunaen inkl. gavlen helst inden vi flytter den.
 • ANSVAR:                                                                                                                 SV og FB
 • Nyt tag.
 • ANSVAR:                                HBH fjerner gamle tag. PP finder en tømre som kan lægge nyt.

Modifikationer af saunaen

 • Omklædningsrummet skal isoleres indefra, hvilket vil afhjælp fugtproblemet, samt forberede rummet til en evt. senere indretning til en mindre sauna
 • ANSVAR:                                                       HM planlægger og indkalder til arbejdsweekend
 • Saunabænkene skal løftes, så vi får mest ud af varmen og afhjælper situationen med kulde ved fødderne.
 • ANSVAR:                                                     HBH planlægger og indkalder til arbejdsweekend

Andre arbejdsopgaver i sommerhalvåret?

 • Udbedring af standpladsen bl.a. med nyt anker til saunaen og sikring af stenkanten.
 • ANSVAR:                                                         PP planlægger og indkalder til arbejdsweekend
 • ”Havearbejde” på kanterne
 • ANSVAR:                                                                                                                           FB
 • Skaffe muld til belægning øst for saunaen til græs og vildblomster. 
 • ANSVAR:                                                                                                                HM og FB
 • Vores flotte sten ved rampen får logo på. Stenen skal derfor flyttes hen over sommeren.
 • ANSVAR:                                                                                                                         HM
 • Frivillige middagen blev også udskudt p.g.a. Coronasituationen. Ny dato er endnu ikke fastlagt, men denne meddeles pågældende medlemmer, når situationen er normaliseret yderligere.
 • ANSVAR:                                                                                                                         HM

Indkomne idéer fra idékassen.

Der er ikke indkommet forslag eller input.

Næste møde

Næste møde afholdes umiddelbart inden Generalforsamlingen d. 2. juni kl. 17.30 – 18.30.

Eventuelt

Ingen emner.

Uncategorized

Sæson-lukning

COVID-19 situationen betyder, at jeg har besluttet ikke at genåbne saunaen denne sæson. Desværre. Vi har dette forår haft de smukkeste morgener, som under normale omstændigheder ville have fyldt saunaen med glade vinterbadere. I år har dette desværre ikke været muligt, og personligt savner jeg det. Men vi skal alle stå sammen ved at holde afstand, og det er grænsende til umuligt i vores dejlige sauna. Derfor min beslutning.

Jeg håber så, at jeres akkumulerede forventning betyder, at I alle står og tripper LØRDAG 03 OKT, hvor vi har standerhejsning for sæsonen 2020/2021.

Men inden da skal vi naturligvis afholde vores Generalforsamling. Datoen bliver fastsat hurtigst muligt efter Påsken, når vi ved, hvilken kurs myndighederne anbefaler for os.

Formanden.

Uncategorized

Generalforsamling 2020 og åbningstider indtil 25 APR.

Regeringens COVID-19 anbefalinger indebærer, at vi IKKE kan efterleve vores vedtægter om at afvikle Generalforsamlingen i 1. kvartal. Jeg forventer, at du har fuld forståelse for dette og anerkender at situationens alvor har prioritet over vores vedtægter.
Lige så snart situationen normaliseres, vil bestyrelsen fastsætte en ny dato, hvor vi fysisk kan samles til årets Generalforsamling. Også selvom denne dato ligger i 2. eller 3. kvartal.

Situationens udvikling udfordrer mine ønsker om at kunne genoptage et normalbillede hvad åbningstiderne angår. Der er en erkendt risiko for, at vi ikke kan genåbne denne sæson. Også dette håber jeg på, at du har forståelse for.

Jeg håber, at du og dine nærmeste følger Regeringens anbefalinger og kommer igennem COVID-19 labyrinten uden sygdom.

Uncategorized

COVID-19 (fortsat)

Med Statsministerens stramninger vedrørende forsamling for alle, både offentlige og private, og i tråd med DGi anbefalinger til samtlige idrætsforeninger, har bestyrelsen besluttet at følge ånden i anbefalingerne. Så selvom vi ikke er over 100, er der stadig risici for den enkelte vinterbader, når vi sidder tæt i saunaen, når vi står tæt i omklædningsrummet o.s.v.
Derfor har vi besluttet at slukke saunaen fra og med i dag torsdag 12 MAR og 14 dage frem. Slukningen indebærer, at saunaen er lukket BÅDE for almindelig åbningstid OG for selvtændinger.
Er der medlemmer, der har forudbetalt Selvtænding, må de henvende sig til kassereren, og her få returneret deres betaling.

Hvad Generalforsamlingen 24 MAR angår, bliver den udskudt til situationen er normaliseret. Formanden melder en ny dato ud, når vi har passeret den nuværende skærpede situation.

Uncategorized

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 24 MARTS KL. 18:30

Dørene er åbne i Nappedam Bådelaugs klubhus for foreningens årlige Generalforsamling, som afvikles efter denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkommende forslag
  1. RENGØRING:
   Jane Winther Bonde og Thøger Pauli har hhv. 11 FEB og 21 FEB foreslået Rengøringen drøftet på Generalforsamlingen med følgende to motivationer:
   1. Jane Winther Bondes motivation:
    ”Tænker om vi kan tage rengøringstjansen op ( og evt. hjælpen med andre opgaver) til den kommende Generalforsamling.
    Det er vel naturligt at vi alle giver en hånd med i løbet af en vinterbade sæson, med mindre man er i en helt særlig situation hvor det ikke er muligt.

    Måske vi kan tale om forslag til hvordan det kan gøres bedre, så vi ikke skal bruge så meget tid på (i perioder) at få nogen til at gøre rent.
    Det kunne evt. være
    1) inden oktobers udgang er alle rengøringsugerne for sæsonen udfyldte, og man kan efterfølgende bytte hvis man er forhindret.
    2) at vi f.eks. betaler 100,- mere i kontingent, som man får retur når man er skrevet på listen og har udført rengøring kan man evt. få pengene retur.. Er godt klar over at det vil give mere administration. Det kunne også være en “selvtænding”.
    3)Det kunne også være at man som medlem forpligter sig til at hjælpe med minimum én opgave i løbet af en sæson for at undgå at det er de samme der møder op hver gang.”
   2. Thøger Paulis motivation
    ”Bestyrelsen udarbejder ved sæsonens start (og evt. 1 igen midtvejs) en rengøringsplan uge for uge, hvor de medlemmer, som ikke er engageret ved bestyrelsesarbejde eller ved frivilligt arbejde, puttes ind på listen to ad gangen. Listen forsynes med telefonnumre, således at man har mulighed for at bytte tjansen, hvis man er forhindret den pågældende uge. Listen rundsendes til dem der står på listen samt ophænges i saunavognen.

    Begrundelse: Vi er over 200 faste medlemmer, som er ansvarlige for at vores saunavogn og toiletterne er rene og ryddelige. Det kan ikke være bestyrelsens opgave at skulle bruge tid på at få fyldt rengøringslisten ud. Med dette medlemstal vil man kun have en rengøringstjans ca hvert andet år.”
  2. BIDRAG VED PRIVAT OG OFFENTLIG SELVTÆNDING
   Thøger Pauli har 21 FEB foreslået ovenstående drøftet på Generalforsamlingen:
   ”Det foreslås, at bidraget ved privat selvtænding er højere end bidraget ved offentlig selvtænding, hvor alle medlemmerne har adgang.

   BEGRUNDELSE
   : Ved privat selvtænding afskærer man de øvrige medlemmer i at benytte saunaen og medlemmernes brug af saunaen begrænses. Til gengæld bestemmer man selv hvem der deltager, uden at disse skal betale yderligere bidrag. Man kan således medtage ikke-medlemmer eller børn under 18 år uden ekstra udgift. Men reglerne for brug af saunaen skal selvfølgelig overholdes, ligesom man skal efterlade saunaen i ordentlig stand og rydde op efter sig.”
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode.
  På valg er:
  – Hans Münter (formand). Genopstiller.
  – Anders Bonde (næstformand). Genopstiller.
  – Sofie Vistoft (Kasserer). Genopstiller.
 8. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  På valg er Per Plauborg, som genopstiller.
 9. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
  På valg er Jens Sondrup Andersen, som genopstiller.
 10. Eventuel.

Der vil være kaffe/te, øl og vand samt lidt sødt til ganen under Generalforsamlingen, som forventes at slutte inden 22.00.

Mød op og støt din dejlige forening med gode idéer og tilsagn om frivilligt arbejde i kommende sæsoner.

Vel mødt.

Uncategorized

COVID-19

Statsministeriet er i dag (fredag 06 MAR) kommet med en række klokkeklare anbefalinger på tiltag, der skal medvirke til at inddæmme coronasmitte herhjemme. Vores lille forening støtter op om disse, som indtil videre er gældende til ultimo MAR 2020.

Indtil videre har vi ingen planer om at lukke for saunaen, men situationen kan opstå, hvis myndighederne kræver dette.

For en forening som vores, hvor aktivitetsniveauet omfatter ganske få personer, er risikoen for smitte tilsvarende begrænset. I henhold til Sundhedsstyrelsens skal du være opmærksom på følgende:

 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Du kan læse mere om corona virus og dens smitterisici her:

 • Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk
 • Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
 • Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
 • Statens Seruminstitut: www.ssi.dkUdenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)